Working with us

We are always expanding our services, our resources, and our team to meet your
ever-growing opportunities and challenges

If you want to be one of our team, take a look at opportunities below.
1 บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
รายละเอียดงาน
บริหารงานโครงการที่รับมอบหมาย ตั้งแต่รับงานจนส่งมอบงาน ประสานงานกับลูกค้า ภายในทีมงาน และกับผู้ผลิต ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ ออกพบลูกค้า ร่วมประชุมรับงาน ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า

คุณสมบัติ
มีความรู้ในสายบริหารจัดการ / นิเทศศาสตร์ / ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์บริหารจัดการงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือประสบการณ์ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ มีระบบคิดเชิงเหตุ-ผล การเชื่อมโยง สื่อสารได้ดี ทั้งการเขียน-อ่าน-พูด-ฟัง (ถ้ามีประสบการณ์เป็น A.E. สื่อสิ่งพิมพ์ งานสื่อสารองค์กรธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2 ประสานงานการผลิต (Traffic Coordinator)
รายละเอียดงาน
ประสานงานภายในทีมงาน ทั้งที่สำนักงานและพนักงานที่ทำงานที่บ้าน จัดวิธีทำงานที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์หรือขั้นตอนของงาน ช่วย A.E. หรือ Project Co. ให้สามารถจัดการทำงานโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น ประสานงานภายนอก เน้นการประสานงานในสายการผลิต

คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในสายบริหารจัดการ
3 นักออกแบบหนังสือ (Book Designer / Layout Designer)
รายละเอียดงาน
ออกแบบจัดหน้าหนังสือ-สิ่งพิมพ์ ขยายแบบ พัฒนาแบบตามแนวการออกแบบที่กำหนดไว้ เข้าในสไตล์การออกแบบ โดยเฉพาะสายโมเดิร์น โดยสามารถนำเสนอการเลือกใช้สี ฟ้อนต์ รูปทรง ภาพ ทำให้เป็นงานออกแบบหนังสือที่น่าดู น่าอ่าน น่าสนใจ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้โปรแกรมออกแบบจัดหน้าหนังสือ เช่น Adobe Indesign สามารถส่งงานไปผลิตเป็นสื่อต่างๆ ได้ (Offset Printing, Print on Demand, E-Book, PDF for Web, etc.) สามารถทำงานกราฟิก / อินโฟกราฟิก / ภาพวาดประกอบ / รีทัชภาพ ซึ่งหากสามารถทำได้หลากหลายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจด้านงานออกแบบ / งานศิลปะ / งานสื่อสารลักษณะ 2 มิติ มีประสบการณ์ออกแบบหนังสือโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4 ประสานงานต้นฉบับและตรวจพิสูจน์อักษร (Editorial Coordinator)
รายละเอียดงาน
รับ-ตรวจ-ติดตาม ต้นฉบับในโครงการออกแบบหนังสือ-สื่อที่ได้รับมอบหมาย อ่านต้นฉบับ – ให้ความเห็นต่อบรรณาธิการ (หรือผู้ว่าจ้าง) ตรวจงานออกแบบ ในมุมมองการสื่อสารเนื้อหา เจตนาของบรรณาธิการ ข้อความตามต้นฉบับที่ปรับปรุงล่าสุด ตรวจการใช้ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาพและข้อความในสื่อ (เช่น คำสะกด, การเว้นวรรค-ตัดคำ, การย่อหน้าและขึ้นคอลัมน์ใหม่ การใช้ตัวนำ-ตามในภาษาอังกฤษ เป็นต้น ตรวจงานด้านภาษาจนสื่อเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ หากเรียนจบปริญญาตรีในสายอักษรศาสตร์ / ภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5 พนักงานขาย (Sale Assistant)
รายละเอียดงาน
ดูแลงานขายปลีกสินค้าในช่องทางจำหน่ายสาขาต่างๆ รวบรวมคำสั่งซื้อ / จัดงานส่งขาย ตามกำหนดการ รายงานการส่งสินค้า / ยอดขาย รายเดือน วิเคราะห์ยอดส่งสินค้า / ยอดขาย ตามรายการสินค้าทั้งหมด นำเสนอเป็นแผนภูมิ ใช้วางแผนพัฒนาการขาย

คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในงานขายสินค้า มีสปิริตนักขาย แก้ปัญหา ปรับปรุงการทำงาน ให้งานขายประสบผลสำเร็จ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
6 นักออกแบบเครื่องเขียน (Stationery Designer)
รายละเอียดงาน
ออกแบบค้นหาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องเขียนเละของใช้บันทึก-สื่อสาร ถอดแบบเพื่อผลิต ควบควบการผลิต สร้างสรรค์เครื่องเขียน เครื่องมือบันทึก ของใช้สอย ให้ก้าวหน้าในโลกที่มีความเปลี่ยนเเปลง

คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มีผลงานการออกแบบที่ดี มีรสนิยมอย่างน่าสนใจ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
7 พนักงานบรรจุสินค้า (สำรอง)
รายละเอียดงาน
รับวัตถุดิบเข้าคลัง จัดประกอบสินค้า บรรจุ ติดฉลาก ตามคำสั่งซื้อ บรรจุกล่อง ตรวจคุณภาพสินค้า คัดแยกของมีตำหนิ ทำใบส่งของ ตัดสต็อค ตรวจนับสต็อคสินค้า

คุณสมบัติ
มีความเอาใจใส่งาน รอบคอบ สุจริต การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป มีมนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยดี
1 บริหารงานลูกค้า (Account Executive)
รายละเอียดงาน
บริหารงานโครงการที่รับมอบหมาย ตั้งแต่รับงานจนส่งมอบงาน ประสานงานกับลูกค้า ภายในทีมงาน และกับผู้ผลิต ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ ออกพบลูกค้า ร่วมประชุมรับงาน ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า

คุณสมบัติ
มีความรู้ในสายบริหารจัดการ / นิเทศศาสตร์ / ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์บริหารจัดการงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือประสบการณ์ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ มีระบบคิดเชิงเหตุ-ผล การเชื่อมโยง สื่อสารได้ดี ทั้งการเขียน-อ่าน-พูด-ฟัง (ถ้ามีประสบการณ์เป็น A.E. สื่อสิ่งพิมพ์ งานสื่อสารองค์กรธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2 ประสานงานการผลิต (Traffic Coordinator)
รายละเอียดงาน
ประสานงานภายในทีมงาน ทั้งที่สำนักงานและพนักงานที่ทำงานที่บ้าน จัดวิธีทำงานที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์หรือขั้นตอนของงาน ช่วย A.E. หรือ Project Co. ให้สามารถจัดการทำงานโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น ประสานงานภายนอก เน้นการประสานงานในสายการผลิต

คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในสายบริหารจัดการ
3 นักออกแบบหนังสือ (Book Designer / Layout Designer)
รายละเอียดงาน
ออกแบบจัดหน้าหนังสือ-สิ่งพิมพ์ ขยายแบบ พัฒนาแบบตามแนวการออกแบบที่กำหนดไว้ เข้าในสไตล์การออกแบบ โดยเฉพาะสายโมเดิร์น โดยสามารถนำเสนอการเลือกใช้สี ฟ้อนต์ รูปทรง ภาพ ทำให้เป็นงานออกแบบหนังสือที่น่าดู น่าอ่าน น่าสนใจ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้โปรแกรมออกแบบจัดหน้าหนังสือ เช่น Adobe Indesign สามารถส่งงานไปผลิตเป็นสื่อต่างๆ ได้ (Offset Printing, Print on Demand, E-Book, PDF for Web, etc.) สามารถทำงานกราฟิก / อินโฟกราฟิก / ภาพวาดประกอบ / รีทัชภาพ ซึ่งหากสามารถทำได้หลากหลายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจด้านงานออกแบบ / งานศิลปะ / งานสื่อสารลักษณะ 2 มิติ มีประสบการณ์ออกแบบหนังสือโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4 ประสานงานต้นฉบับและตรวจพิสูจน์อักษร (Editorial Coordinator)
รายละเอียดงาน
รับ-ตรวจ-ติดตาม ต้นฉบับในโครงการออกแบบหนังสือ-สื่อที่ได้รับมอบหมาย อ่านต้นฉบับ – ให้ความเห็นต่อบรรณาธิการ (หรือผู้ว่าจ้าง) ตรวจงานออกแบบ ในมุมมองการสื่อสารเนื้อหา เจตนาของบรรณาธิการ ข้อความตามต้นฉบับที่ปรับปรุงล่าสุด ตรวจการใช้ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาพและข้อความในสื่อ (เช่น คำสะกด, การเว้นวรรค-ตัดคำ, การย่อหน้าและขึ้นคอลัมน์ใหม่ การใช้ตัวนำ-ตามในภาษาอังกฤษ เป็นต้น ตรวจงานด้านภาษาจนสื่อเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจด้านการใช้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ หากเรียนจบปริญญาตรีในสายอักษรศาสตร์ / ภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5 พนักงานขาย (Sale Assistant)
รายละเอียดงาน
ดูแลงานขายปลีกสินค้าในช่องทางจำหน่ายสาขาต่างๆ รวบรวมคำสั่งซื้อ / จัดงานส่งขาย ตามกำหนดการ รายงานการส่งสินค้า / ยอดขาย รายเดือน วิเคราะห์ยอดส่งสินค้า / ยอดขาย ตามรายการสินค้าทั้งหมด นำเสนอเป็นแผนภูมิ ใช้วางแผนพัฒนาการขาย

คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจในงานขายสินค้า มีสปิริตนักขาย แก้ปัญหา ปรับปรุงการทำงาน ให้งานขายประสบผลสำเร็จ สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
6 นักออกแบบเครื่องเขียน (Stationery Designer)
รายละเอียดงาน
ออกแบบค้นหาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องเขียนเละของใช้บันทึก-สื่อสาร ถอดแบบเพื่อผลิต ควบควบการผลิต สร้างสรรค์เครื่องเขียน เครื่องมือบันทึก ของใช้สอย ให้ก้าวหน้าในโลกที่มีความเปลี่ยนเเปลง

คุณสมบัติ
มีความรู้ความเข้าใจด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มีผลงานการออกแบบที่ดี มีรสนิยมอย่างน่าสนใจ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้
1 พนักงานบรรจุสินค้า (สำรอง)
รายละเอียดงาน
รับวัตถุดิบเข้าคลัง จัดประกอบสินค้า บรรจุ ติดฉลาก ตามคำสั่งซื้อ บรรจุกล่อง ตรวจคุณภาพสินค้า คัดแยกของมีตำหนิ ทำใบส่งของ ตัดสต็อค ตรวจนับสต็อคสินค้า

คุณสมบัติ
มีความเอาใจใส่งาน รอบคอบ สุจริต การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป มีมนุษย์สัมพันธ์ อัธยาศัยดี
Our prominent clients